English
  Sách mới
sách mới tháng 01 năm 2010
 
Nhan đề: Hướng dẫn giải các bài toán : Xác xuất – Thống kê
Tác giả: Đào Hữu Hồ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 318 tr.
Nhan đề: Tài nguyên đất
Tác giả: Trần Kông Tấu
Nhà xuất bản: : Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 204 tr.
Nhan đề: Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn
Tác giả: Vũ Xuân Độ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 234 tr.
Nhan đề: Vật lý hạt nhân đại cương
Tác giả: Đặng Huy Uyên
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 229 tr.
Nhan đề: Giáo trình Giải tích - Tập 1 : Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến
Tác giả: Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 235 tr.
Nhan đề: Giáo trình Giải tích - Tập 2 : Phép tính tích phân hàm một biến - Chuỗi số - Dãy hàm – Chuỗi hàm
Tác giả: Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 200 tr.
Nhan đề: Giáo trình Giải tích - Tập 3 : Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Tác giả: Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 209 tr.
Nhan đề: Quy hoạch môi trường
Tác giả:Vũ Quyết Thắng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 276 tr.
Nhan đề: Vật lý thổ nhưỡng môi trường
Tác giả: Trần Kông Tấu
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 237 tr.
Nhan đề: Hóa học nước tự nhiên
Tác giả: Trần Ngọc Lan
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 231 tr.
Nhan đề: Bản đồ học
Tác giả:K.A. Xalisep
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 412 tr.
Nhan đề: Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 318 tr.
Nhan đề: Dân số định cư môi trường
Tác giả: Nguyễn Đình Hòe
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 208 tr.
Nhan đề: Giáo trình Vật liệu từ
Tác giả: Lưu Tuấn Tài
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 375 tr.
Nhan đề: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 338 tr.
Nhan đề: Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học
Tác giả: N.P.SMIRNOV - P.A. VAINOVSY – Iu.E.TITOV
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 276 tr.
Nhan đề: Địa lý tự nhiên biển đông
Tác giả: Nguyễn Văn Âu
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 180 tr.
Nhan đề: Cơ sở khoa học môi trường
Tác giả: Lưu Đức Hải
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 232 tr.
Nhan đề: Microsoft SQL Server 2008 – Quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 213 tr.
Nhan đề: Giáo trình Mạng máy tính
Tác giả: Phạm Thế Quế
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 420 tr.
Nhan đề: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Tập 1 : Xây dựng và thiết kế ứng dụng
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 330 tr.
Nhan đề: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Tập 2 : Quản trị và bảo mật ứng dụng
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 336 tr.
Nhan đề: Hệ thống thông tin vệ tinh - Tập 1
Tác giả: Thái Hồng Nhị
Nhà xuất bản: Bưu Điện
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 219 tr.
Nhan đề: Hệ thống thông tin vệ tinh - Tập 2
Tác giả: Thái Hồng Nhị
Nhà xuất bản: Bưu Điện
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 205 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật dàn trang & chế bản điện tử
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 399 tr.
Nhan đề: Môi trường biến đổi khí hậu – Mối hiểm họa toàn cầu
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 284 tr.
Nhan đề: Bài tập trắc nghiệm di truyền và tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Thu Hòa – Phạm Hữu Hoan
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang:148 tr.
Nhan đề: Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN Tái tổ hợp
Tác giả: Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 856 tr.
Nhan đề: Một số phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học
Tác giả: Đào Đình Thức
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 380 tr.
Nhan đề: Giáo trình địa chất cơ sở
Tác giả: Tống Duy Thanh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 206 tr.
Nhan đề: Cơ sở sinh học người
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Chu Văn Mẫn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 316 tr.
Nhan đề: Địa mạo Đại cương
Tác giả: Đào Đình Bắc
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 312 tr.
Nhan đề: Thạch học các đá Magma
Tác giả: Phan Trường Thị
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 143 tr.
Nhan đề: Cơ sở di truyền học - Phân tử và tế bào
Tác giả: Đinh Đoàn Long, Đỗ Lê Thăng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 356 tr.
Nhan đề: Cấu trúc dữ liêu và thuật toán – Cách tiếp cận định hướng đối tượng sử dụng C++
Tác giả: Đinh Mạnh Tường
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 516 tr.
Nhan đề: Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học
Tác giả:Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 503 tr.
Nhan đề: Nguyên lý kỹ thuật điện tử
Tác giả:Trần Quang Vinh, Chử Văn An
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 373 tr.
Nhan đề: Giáo trình C++ & Lập trình hướng đối tượng
Tác giả:Phạm Văn Ất, Lê Trường Thông
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 495 tr.