English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2010
 
Nhan đề: Cơ sở hóa sinh
Tác giả: Trịnh Lê Hùng
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 211 tr.
Nhan đề: Giáo trình động vật học
Tác giả: Thái Trần Bái
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 284 tr.
Nhan đề: Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống
Tác giả: Phạm Thị Trân Châu, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 323 tr.
Nhan đề: Giáo trình công nghệ lên men
Tác giả: Lương Đức Phẩm
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 251 tr.
Nhan đề: Giáo trình công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải

Tác giả: Lê Gia Hy
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 291 tr.
Nhan đề: Cơ sở công nghệ tế bào động vật và ứng dụng
Tác giả: Khuất Hữu Thanh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 167 tr.
Nhan đề: Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng
Tác giả: Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 383 tr.
Nhan đề: Giáo trình phân tích thiết kế các hệ thống thông tin
Tác giả: Nguyễn Văn Vỵ
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 271 tr.
Nhan đề: Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 275 tr.
Nhan đề: Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
Tác giả: : Hồ Đắc Phương
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 271 tr.
Nhan đề: Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất
Tác giả: Phạm Tân Tiến
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 219 tr.
Nhan đề: Bài tập thực hành triết học Mác - Lênin
Tác giả: Nguyễn Đăng Quang
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 207 tr.
Tác giả:
Nhà xuất bản: IEEE
Năm xuất bản: 2010

Số trang: 344 tr.

Tác giả:
Nhà xuất bản: VNU-HCM
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 430 tr.